Dreptul civil -Avocat partaj - Avocat Ploiesti

Dreptul civil -Avocat partaj - Avocat Ploiesti
Partaj

Blog

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE SECŢIA I CIVILĂ Decizia nr. 2024/2014 Dosar nr. 913/39/2013 Şedinţa publică din 25 iunie 2014 Asupra recursului constată următoarele: Prin Decizia nr. 4 din 14 ianuarie 2014, Curtea de Apel Suceava, secţia I civilă a respins, ca nefondată, contestaţia în anulare formulată de L.E. împotriva Deciziei civile nr. 1400 din 26 noiembrie 2013 pronunţată de Curtea de Apel Suceava (Dosar nr. 1472/86/2013). Împotriva acestei decizii a declarat recurs contestatoarea L.E. Înalta Curte, în prealabil analizei motivelor de recurs, constată că acesta nu este admisibil, urmând a fi respins ca atare în considerarea argumentelor ce succed. Prin dispoziţiile art. 129 alin. (1) C. proc. civ., legiuitorul a impus în sarcina persoanelor interesate exercitarea drepturilor procesuale în condiţiile, ordinea şi termenele stabilite de lege sau judecător. Prin urmare, revine persoanei interesate obligaţia de a sesiza jurisdicţia competentă, în condiţiile legii procesual civile, aceeaşi pentru subiecţii de drept aflaţi în situaţii identice. Aceleaşi exigenţe exclud examinarea în fond a unei cereri sau căi de atac exercitate în alte condiţii decât cele determinate de dreptul intern prin legea procesuală. Din dispoziţiile Codului de procedură civilă rezultă că, între alte condiţii ce se cer a fi întrunite cumulativ pentru exercitarea oricărei căi de atac, este şi cea privind existenţa unei hotărâri determinate ca atare de lege ca fiind susceptibilă a fi supusă controlului judiciar pe această cale. Or, în speţă, hotărârea împotriva căreia s-a exercitat calea de atac a recursului este Decizia civilă nr. 4 din 14 ianuarie 2014 pronunţată de Curtea de Apel Suceava, prin care s-a respins, ca nefondată, contestaţia în anulare formulată împotriva Deciziei civile nr. 1400 din 26 noiembrie 2013 a aceleiaşi instanţe. Potrivit art. 320 alin. (3) C. proc. civ., hotărârea dată în contestaţie este supusă aceloraşi căi de atac ca şi hotărârea atacată. Se reţine că hotărârea atacată cu contestaţie în anulare, respectiv Decizia civilă nr. 1400 din 26 noiembrie 2013 a Curţii de Apel Suceava este o decizie irevocabilă, pronunţată în recurs, fiind deci, în raport de dispoziţiile art. 377 alin. (2) pct. 5 C. proc. civ., nesusceptibilă de a fi recurată. Astfel, decizia pronunţată în soluţionarea contestaţiei în anulare fiind irevocabilă, nu mai poate fi atacată cu recurs, motiv pentru care declarând recurs împotriva respectivei decizii, contestatoarea nu s-a conformat unei condiţii specifice de admisibilitate a recursului în această materie. Recunoaşterea unei căi de atac în alte situaţii decât cele prevăzute de legea procesuală constituie o încălcare a principiului legalităţii acestora, precum şi a principiului constituţional al egalităţii în faţa legii şi autorităţilor şi, din acest motiv, apare ca o situaţie inadmisibilă în ordinea de drept. Astfel fiind, recursul contestatoarei se priveşte ca inadmisibil şi va fi respins în consecinţă. PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII D E C I D E Respinge, ca inadmisibil, recursul declarat de contestatoarea L.E. împotriva Deciziei nr. 4 din 14 ianuarie 2014 a Curţii de Apel Suceava, secţia I civilă. Irevocabilă.